Henkilö- ja tunnistamisetietojen käsittely

  1. Planeetta Internetillä (jatkossa myös Teleyritys) on oikeus käsitellä asiakasta koskevia henkilö-, tunnistamis-, paikka- ja muita tietoja, ja luovuttaa niitä lainsäädännön asettamin edellytyksin. Teleyritys käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti ja vain tarpeellisessa laajuudessa. Lisätietoa tunnistamistietojen käsittelystä löytyy esim. osoitteesta www.ficora.fi ja henkilötietojen käsittelystä www.tietosuoja.fi.
  2. Laskutusta varten säilytettäviä ja käsiteltäviä tunnistamistietoja ovat esim. yhteyden muoto, kesto ja alkamisajankohta sekä muut sen kaltaiset tiedot ja tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset. Laskutusta varten tunnistamistietoja voidaan säilyttää ja käsitellä niin kauan kuin lasku voidaan laillisesti periä, tai jos lasku on asiakkaan toimesta riitautettu, siihen saakka, kun asia on ratkaistu tai sovittu.
  3. Palveluiden toteuttamista ja kehittämistä varten käsiteltäviä tunnistamistietoja ovat esim. telepäätelaitteen tyyppi ja sijainti, yhteyden muoto, kesto ja alkamisajankohta sekä muut sen kaltaiset tiedot ja tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset. Palveluiden toteuttamista ja kehittämistä varten tunnistamistietoja voidaan käsitellä koko sopimussuhteen ajan.
  4. Teleyrityksen asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamisen ja palvelujen kehittämisen lisäksi muun muassa mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin.
  5. Teleyrityksellä on oikeus nauhoittaa Teleyrityksen asiakaspalvelupuhelut mahdollisesti syntyneiden sopimuksien todentamiseksi, Teleyrityksen asiakaspalvelun kehittämiseksi tai Teleyrityksen palveluiden laadun tarkkailemista tai kehittämistä varten.
  6. Asiakkaalla on oikeus kieltää Teleyritystä luovuttamasta häntä koskevia tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipide-tutkimukseen. Planeetta Internet ei luovuta mitään henkilö-, tunniste tai liikennetietoja tietoja kolmansille osapuolille järjestelmästään. Poikkeuksen tähän muodostavat vain rekisteriselosteen kohdassa 7 mainitut tilanteet.
  7. Teleyrityksellä on oikeus poliisiviranomaisen tai lain mukaan muuten toimivaltaisen viranomaisen tekemän pyynnön perusteella luovuttaa asiakkaan liittymää tai päätelaitteita koskevia tunnistamis- ja paikkatietoja rikostutkinnallisiin tarkoituksiin tai hätäilmoituksia vastaanottavien viranomaisten käyttöön siten kuin siitä on säädetty sähköisen viestinnän tietosuojalaissa sekä esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin tai muun viranomaisen toimivaltuuksia koskevassa lainsäädännössä.